LYRICS: 'Nyamate' by Rob Ross

Hmmmm...
Robross natross musica...
Drizzy beats sound Africa..
Yeeeh.

Nyamate nyanzura iweee
Nyamate ngume niweeee
Tinkuroota ninkwanjura iwee.
Manya kwooba rooraa
Enyonyoozi ziraara..
Haza weena ntereera oti ndiyo ninyenanuura.. aa aa..X2

Niiwe obaasa kunyebesa abajenzi
Omurungi atareebesa ekiziizi..
Amashununu gye'nyemibwa omukyanziee eeh eee
Enyonga rweizi..
Eyo ma number 1 African womaani.
Toyenda rwaari abeebigambi bagamba
Okahunamaa aa..
Nyowe nkakweyetera araaliii...
Notwaaza mpora toyendarwaariii..
Nko'musiraamu aha'matariiii...
Ninkunda okwo'tuura okyureireeee...eee

Entuuha itsindaaa.....
omweitumbi zeimutsya abacundaa aa...
Togyenda gyendaa
Okanyebesa ababa'kizinda.
Ensuro ya'maizi ebarukire omukyanda..
Ogu'omwaana tagyiramu bubaanda...
Acundacunda enyugunyu andeka nfiiree..
Burengyerwa eizooba
Nyamunyonyi egweireee...
Ayakiiragye abagyenyi abareire akunaa..
Aha mumy dad mbareteire aboneire oguuu.....


Nkamureima yandeima twakunda..
Namweeta amazeina kyankazi a keitetsi a rweitesti...Nyamteee iyeee..
Nyanzureiwe onyorekye abazeireee..
Beine sho beine nyoko....oo..
Bashombe ebyo bintu,egyo nzoga abtuuze bagyesareeeee..
Drizzy beats
Sound Africa records.

Share Your Thoughts On These Lyrics