LYRICS: 'Tayari' by Ray G

(Verse 1)
Haya basi
Ndi ahamudaara baby nompima nka minzaani
Ndi aharugamba eshaaha nimpima nka amasikaari
Abo ab'okupapaza bakyamutekyera nibenda orujegyere bareke beije ntomere
Nibampara mpa mparana ahabwokugira ngu ndinzire iwe mugore
Baby neiwe wenka arikumbuza oturo nimpurira omushana just niguntera ekiro
Rukundo wanshaba oti ninkuha kilo nkugurire omushanana oyije oyepimemu ekiro
Come come, come come baby ija
Come home, come come ija aah

(Chorus)
Ndi tayari ndinzire oryeija ryari
Ntuura ndi tayari nti oryeija ryari ihi
Ndi tayari tayari,(ohhh) ndinzire oryeija ryari(oh oh)
Ndi tayari tayari(eeh) tindinzire ondeijo atari iwe

(Verse 2)
Give me give me some time
Mpereza ka chance nkweshongorere
Nshoronzye this song,
Nongambisa orunzenze onugisa abandi mbanuga boona oshushoti nababembe
Nakuha omukono otore haza ondekye nyije nkutorotore
Otyo ozaane orunyerere kushemererwa nakaire tibutweire
Oshemereirwe oyete abandi
Nibihikye heihi owakweta abura
Haza batatutabura bagambire tukakunda buri
Wena nyine amatwengye arikwenda ebyokunyiiga nekishengye
Ebyarikwenda byoona atware kwonka andekyerere omukundwa wangye eh eh

(Chorus)
Ndi tayari ndinzire oryeija ryari
Ntuura ndi tayari nti oryeija ryari ihi
Ndi tayari tayari,(ohhh) ndinzire oryeija ryari(oh oh)
Ndi tayari tayari(eeh) tindinzire ondeijo atari iwe

(Verse 3)
Hakiri oyije ontuure heihi hakiri mbeho afazari
Eehh yija otaahe ehhhh (yija)
Eehh yija otaahe ehhhh
Come come come come baby yija
Come home(come) come come yijaaa

(Chorus)
Ndi tayari ndinzire oryeija ryari
Ntuura ndi tayari nti oryeija ryari ihi
Ndi tayari tayari,(ohhh) ndinzire oryeija ryari(oh oh)
Ndi tayari tayari(eeh) tindinzire ondeijo atari iwe

Eh eh ija ondere nkurere baby twerere
Ija ondere nkurere baby twerere
Come come come come baby ija
Come home come come ijaa

Share Your Thoughts On These Lyrics